Start » Wydawnictwa » Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
9
zwiedzajacych

Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej

Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej
Okładka reprintu Regulamniu służby na okrętach Marynarki Wojennej.

     Najnowszy Regulamin Służby Okrętowej


     Dzięki uprzejmości Cezarego Braciszewskiego szefa Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW otrzymałem replikę najnowszego RSO. Zamierzałem przedstawić ów dokument wewnętrzny Marynarki Wojennej podobnie jak trzy poprzednie. Kiedy jednak spojrzałem do poprzednich wpisów, dotyczących RSO, traktowanych tylko jako ciekawostka, spostrzegłem, że nasi Czytelnicy znacząco często chcieli tam zajrzeć, nie mając od mnie żadnego opisu. Spróbuję wyjść zapotrzebowaniu naprzeciw. Rzecz jasna, nie będę przytaczał całości RSO, bowiem chyba nie o to chodzi, jednakże tytułem zachodzących zmian, przytoczę rozdział 1: Postanowienia ogólne, by wskazać, jaki jest kierunek zmian. Z pewnością również wrócę do uzupełnienia opisu poprzednich RSO w tym właśnie  postanowień ogólnych.


     W preambule dokumentu czytamy:
     Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 14) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej Dz. U. Nr 94 poz. 426 ), ustala się co następuje:
1. Wprowadza się do użytku „Regulamin Służby na Okrętach Marynarki Wojennej”, stanowiący załącznik do decyzji.
2. Traci moc „Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej RP (Tymczasowy)” sygn. Mar. Woj. 1084/90.
3. „Regulamin Służby na Okrętach Marynarki Wojennej RP” zostaje wydany w formie wydawnictwa wojskowego – sygn. Mar. Woj. ……./……. .
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

                                                                                                                                                  MINISTER OBRONY NARODOWEJ
                                                                                                                                                         /-/ BOGDAN KLICH

     Decyzja 242/MON z 21 czerwca 2011 .


     Celowo pominąłem liczne przytoczone akty, które teraz utraciły moc.
     Nie jest jasne, dlaczego dokument rozpoczyna się od pozycji 1000.


ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1000. Regulamin zawiera zasady regulujące tok życia i służby na okrętach i pozostałych jednostkach pływających Marynarki Wojennej (MW).
1001. W skład jednostek pływających MW wchodzą okręty bojowe, jednostki pomocnicze, bazowe środki pływające oraz jachty i łodzie:
a) okręty bojowe – jednostki pływające MW przeznaczone do wykonywania zadań bojowych;
b) jednostki pomocnicze – okręty i jednostki pływające przeznaczone do realizacji zadań wsparcia, zabezpieczenia bojowego i specjalnego działań okrętów bojowych;
c) bazowe środki pływające – jednostki pływające przeznaczone do zabezpieczenia działań okrętów bojowych i jednostek pomocniczych;
d) jachty i łodzie – żaglowe i motorowe jednostki pływające przeznaczone do szkolenia, wykonywania zadań ratowniczych, specjalnych i pomocniczych.
1002. Klasyfikacji jednostek pływających dokonuje się w oparciu o rangi, klasy i podklasy. Najwyższą jest ranga pierwsza a najniższą - czwarta. Podział jednostek pływających MW na rangi, klasy i podklasy określa rozkaz dowódcy MW.
1003. Dla okrętu muzeum zostaje zachowana ranga, którą okręt posiadał będąc w linii.
1004. Okręt jest to jednostka pływająca należąca do MW, nosząca należną jej banderę MW, dowodzona przez oficera MW wpisanego na listę oficerów, posiadająca załogę podlegającą dyscyplinie wojskowej.
1005. Okręty MW podlegają wyłącznie władzom Rzeczypospolitej i posiadają immunitet. Poza wyjątkami wskazanymi w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską przepisach prawa międzynarodowego żadne organy obcego państwa nie mogą wykonywać w stosunku do okrętów aktów władczych ani ingerować w ich życie wewnętrzne. Wszelkie próby ingerencji stosunku do okrętów powinny być zdecydowanie odparte, a w razie zagrożenia życia załogi, bądź siłowego naruszenia immunitetu przysługującego okrętowi należy postępować zgodnie zasadami użycia sił (Rules Of Engagement) oraz przepisami prawa międzynarodowego. Wyjątek stanowi udział w składzie sił sojuszniczych, w stosunku do których obowiązują dokumenty sojusznicze, pod warunkiem, że nie są sprzeczne z przepisami narodowymi.
1006. Na obcych wodach wewnętrznych, morzach terytorialnych i w strefach ekonomicznych oraz w portach zagranicznych jednostki pływające MW zobowiązane są do przestrzegania przepisów lokalnych państwa nadbrzeżnego.
1007. Każda jednostka pływająca, wchodząca w skład MW, nosi należną jej banderę wojenną. Bandera wojenna przysługuje jednostce pływającej od daty wcielenia w skład MW do daty skreślenia z jej składu.

Rodzaj bandery wojennej należnej jednostce pływającej określa rozkaz organizacyjny dowódcy MW.
Bandera wojenna symbolizuje tradycje marynarki wojennej, męstwo, honor oraz gotowość załogi okrętu do obrony Ojczyzny i jej praw na morzu. Bandera wojenna podniesiona na jednostce pływającej jest znakiem przynależności tej jednostki do MW.
W żadnym wypadku nie wolno opuścić bandery przed przeciwnikiem.
Jeśli w czasie walki bandera zostanie zestrzelona lub zniszczona, natychmiast podnosi się następną.
Okręt podwodny nie nosi bandery w położeniu podwodnym.

1008. „Regulamin służby na okrętach MW" /RSO/ obowiązuje na wszystkich jednostkach pływających MW.
1009. Znajomość RSO jest obowiązkiem stanów osobowych Dowództwa MW i COM, ośrodków szkolenia MW, Akademii MW, dowództw Flotyll, zespołów okrętów i komend portów wojennych. Znajomość RSO w zakresie zachowania się na okręcie i przestrzegania warunków bezpieczeństwa obowiązuje wszystkie osoby dodatkowo zaokrętowane.

Zakres znajomości RSO przez jednostki brzegowe i lotnicze MW określa dowódca MW.

     Reprint dokumentu ukazał się w twardych okładkach i może być równocześnie traktowany jako upomninek dla osób, odwiedzających morski rodzaj sił zbrojnych.
                                       Józef Wąsiewski
 

Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej
Okładka reprintu Regulamniu służby na okrętach Marynarki Wojennej.
Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej
Strona tytułowa reprintu Regulaminu służby na okrętach Marynarki Wojennej
ten artykuł przeczytano : 5103 razy.